Pallet support line auto tightening (swing 3 step)

Pallet support line auto tightening (swing 3 step)


Jig จับชิ้นงานเพื่อการประกอบงาน ที่สามารถหมุนชิ้นงานได้ 3 ด้าน 

นอกจากนี้ฐาน Jig ยังสามารถหมุนได้ และทำร่องเพื่อรองรับการไหลไปในระบบลำเลียง

 

 

 

Project Gallery